Termat & Kushtet

Termat & Kushtet

• Kërkesat për kthim ose anullim dërgohen me e-mail tek: info@elbafarmakrem.com   brenda 48 oreve  nga blerja e  produktit.

• Në kërkesën e bërë bleresi (konsumatori) duhet të shpjegoje arsyet për kthimin.

• Ne rezervojmë të drejtën për të mos e pranuar kërkesën e blerësit per kthimin e produktit, nese motivi I ankesës eshte i paarsyeshem dhe I pajustifikueshem.Produkti i kthyer duhet të jetë në të njëjtën gjendje në të cilën ju është dorëzuar (si i ri), i mbyllur dhe me paketimin origjinal të pa dëmtuar.

• Nuk ka kthim te produktit nese eshte perdorur.

• Ne proceduren e kthimit, produkti duhet te shoqerohet me kodin e porosisë, detajet perkatese, si dhe arsyen e ketij kthimi. Pas pranimit nga ana e kompanise se produktit te kthyer, bleresi (konsumatori) ka te drejte te marre te njejtin produkt (te nderruar) ose vleren e rimbursuar.

• Rimbursimi do të përfundojnë brenda afatit dhjetedite (10) ditë nga data që ne kemi marrë produktin, pasi shërbimit postar të përcaktojë tarifat e tij, si edhe të gjitha diferencat që mund të rrjedhin nga ndryshimi i çmimit do të paguhet nga ana e konsumatorit..

• Në raste të përsëritura të rimbursimit ose rimbursime të bazuara në abuzimin me të drejtën e kthimit, kompania ka të drejtë të refuzojë për kthimin e produktit, edhe në qoftë se kushtet janë plotësuar dhe përmbushur në përputhje me rrethanat e paracaktuara..

Këto terma nuk duhet të prekin asnjë të drejtë të konsumatorëve, te siguruara nga ana jone.